Quintero, Olga Lucia, Universidad EAFIT<span style="white-space: pre;"> </span>, Colombia